Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1027 - Recursos en Educació Física

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Per a poder ser avaluat en l'assignatura cal haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 en l'examen escrit i en l'apartat d'Observació/execució de tasques i pràctiques, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10.

1. Assistència: Totes les sessions d'aquesta assignatura optativa que es consideren pràctiques són d'obligada assistència i participació, si un estudiant o estudianta no supera el 80% d'aquesta assistència i participació en les sessions pràctiques serà avaluat segons l'opció semipresencial.

Un recurs de l'assignatura d'EF en educació primària són les adaptacions curriculars. Aquell estudiant o estudianta que haja estat present en la sessió pràctica, i no puga realitzar-la al ritme dels seus companys per motiu justificat, ha de realitzar les activitats que el grup organitzador haja dissenyat per a aquells o aquelles alumnes que no poden realitzar alguna o totes les activitats previstes en la sessió pràctica i que servisquen per a poder treballar els objectius previstos en la sessió (de manera conceptual o procedimental adaptada, i actitudinal). Caldrà realitzar aquesta activitat per a tenir la valoració d'assistència. En la valoració del grup organitzador es tindrà en compte haver dissenyat i fer el seguiment d'aquestes activitats.

2. Elaboració i/o exposició de treballs (30%) Treball en grup.

Participar en la Jornada d'Innovació, organitzada dins de l'assignatura; presentar-hi un treball d'anàlisi i reflexió per a la millora de l'aprenentatge dels i les alumnes en edat escolar dins del context del temari de l'assignatura.

Cada grup ha de presentar una comunicació amb una durada de 6 minuts i 40 segons, amb l'ús del programa PowerPoint i la normativa que proposa petxa-kutxa (20x20) i que podeu trobar en el següent enllaç: (FALTA)

3. Resolució d'exercicis i problemes (20%) Individual i en grup.

Tant en les sessions teòriques com en les pràctiques es realitzaran propostes d'activitats per a reforçar els continguts desenvolupats. Caldrà presentar aquestes propostes en el format i dates que s'establisquen. Aquestes activitats seran la base de la part pràctica de l'examen final.

4. Observació/execució de tasques i pràctiques (30%) Treball en grup.

Elaborar i dirigir tot el que implica una dinàmica de recreació, d'acord amb el guió proposat per l'assignatura.

5. Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) (20%) Individual.

Pel que fa a l'elaboració de treballs, es valoraran amb un apte o no apte i, entre altres aspectes, han de respectar les directrius establides respecte al format i terminis d'entrega. Una vegada avaluats els treballs, és obligatori realitzar-hi les correccions que el professorat crega oportunes. En cas de no realitzar aquestes correccions en els terminis estipulats es qualificarà el treball amb un zero. Aquestes modificacions no impliquen un canvi de la nota. La presentació dels treballs està vinculada a l'assistència i participació en la sessió pràctica, no presentar-los implicarà no considerar l'assistència a aqueixa sessió pràctica.

 

Opció semipresencial

L'estudiantat que no assistisca al 80% de les sessions (totes les sessions d'aquesta assignatura optativa es consideren pràctiques i d'obligada assistència i participació) poden optar a superar l'assignatura mitjançant aquesta opció. En ella, només és obligatori l'assistència a l'exposició de l'apartat que corresponga.

1. Elaboració i/o exposició de treballs (30%), treball individual (presencial).

Participar en la Jornada d'Innovació, organitzat dins de l'assignatura; presentar-hi un treball d'anàlisi i reflexió per a la millora de l'aprenentatge dels i les alumnes  en edat escolar dins del context del temari de l'assignatura.

S'ha de presentar una comunicació amb una durada de 6 minuts i 40 segons, utilitzant el programa PowerPoint i la normativa que proposa petxa-kutxa (20x20) i que podeu trobar en el següent enllaç: (FALTA)

2. Resolució d'exercicis i problemes (20%) Individual (desenvolupament teòric en l'examen).

Tant en les sessions teòriques com en les pràctiques, es realitzaran propostes d'activitats per a reforçar els continguts desenvolupats. En l'examen hi haurà un apartat per a realitzar-hi el desenvolupament teòric d'algunes d'aquestes propostes.

3. Observació/execució de tasques i practiques (30%) Individual (presencial).

Elaborar i dirigir una dinàmica de recreació, d'acord amb el guió proposat per l'assignatura.

4. Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 20% Individual.