Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Atesa l'orientació teoricopràctica de l'assignatura, l'avaluació es dividirà en:

a) Avaluació dels coneixements teòrics (50%) mitjançant dos exàmens. Aquests es realitzaran un al final del primer semestre en la època d'exàmens, i l'altre al final del segon semestre. És obligatori realitzar els dos exàmens, ja que en cadascun d'aquests s'avaluarà una part de l'assignatura. No hi ha examen final.

b) Avaluació dels coneixements pràctics (50%) mitjançant l'elaboració i exposició de treballs individuals o grupals. L'assistencia a les clases de practiques es obligatoria (minima assistencia requerida 80%). La falta d'assistencia superior al 20% de les CLASES repercutirà directament en la nota d'esta part de l'assignatura. En estos casos, la nota maxima a la que se podrá aspirar es a 5 (2,5 de l'assignatura). 

Per a donar per superada l'assignatura, és necessari:

- Que la mitjana dels dos exàmens siga igual o superior a 5.

- Que la nota treta en la part pràctica siga igual o superior a 5.

Aclariments:

1. En cas de suspendre una de les parts de l'assingatura:

- En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (si es té la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant només realitzarà una prova escrita per a recuperar els coneixements teòrics. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries.

- En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura (si es té la part teòrica aprovada), es conservarà la nota de la teoria per a la seguna convocatòria. Per tant, en la següent convocatòria, l'estudiant ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura (bé mitjançant una prova escrita referida a la part pràtica, o bé realitzant de nou els treballs que el professorat crega convenient). Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries.

2. Condició de "no presentat".

Un estudiant o estudianta constarà com a no presentat en la nota final de l'assignatura (és a dir, de la convocatòria corresponent) si no realitza cap dels exàmens. Així per exemple, un estudiant o estudianta que es presente i suspenga el primer parcial ( i no es presente al segon), constarà com a "Suspés".

Haver entregat part dels treballs de la part pràctica en el primer semestre, no implica constar com a presentat. Un estudiant o estudianta que haja entregat part dels treballs del primer semestre i no es presente a cap examen, constarà com a No presentat.