Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1022 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ- BLOC: FONAMENTS MUSICALS 1. Examen teòric: (30%) Resposta a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions. 2. Examen pràctic (60%) “Interpretació de les diverses cançons treballades a classe o de repertori lliure (cantades i tocades)” 3. Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%). NOTA 1: La realització i superació dels dos exàmens (teòric i el pràctic) són necessàries per a aprovar el bloc de fonaments musicals. NOTA 2: En el bloc de fonaments, la nota de teoria i la de pràctica fan la mitjana sempre que els dos exàmens estiguen aprovats (nota igual o major que 5). AVALUACIÓ-BLOC: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL Opció presencial TEORIA (30%) · Activitats de classe i treballs en grup o individuals. · Elaboració i presentació de materials, recursos i activitats didàctiques relacionades amb la part teòrica PRÀCTICA (70%) 60% · Resolució de problemes i realització d'activitats pràctiques. · Treballs en grup o individuals. 10% · Elaboració i presentació de materials, recursos i activitats didàctiques relacionades amb la part pràctica. Recuperació en cas de no superació de l’assignatura EXAMEN ESCRIT (30%) · Prova escrita sobre els continguts teòric pràctics vistos en la matèria. EXAMEN PRÀCTIC (70%) · Defensa de l'examen escrit i interpretació de cançons · Elaboració d'un projecte o unitat didàctica Nota 1. A la part de Didàctica caldrà superar totes les parts per aprovar l'assignatura Nota 2. Com a futur mestre/a és imprescindible que l'alumnat vagi amb compte de la redacció i per descomptat de les faltes d'ortografia i sintaxi. Abans de presentar qualsevol tasca cal dedicar temps per a les revisions. Nota 3. Cada estudiant ha de ser capaç d'aconseguir les seves metes acadèmiques amb honestedat i ser responsable de tots els treballs presentats. La presentació de les idees d'una altra persona, fins i tot si es canvia la redacció, com a pròpies (és a dir, sense una correcta citació) és plagi, i per descomptat no és correcte, encara que no hi hagi temps d'acabar-ho o hi hagi més treballs. Si es detecta algun plagi, a més de la pertinent nota (0) per a l'activitat serà entès com a frau i amb un 0 per a la qualificació final. Aquest fet serà reportat a la coordinació acadèmica perquè prengui mesurades sobre aquest tema. AVALUACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA FONAMENTS I DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL EN EDUCACIÓ INFANTIL La realització i superació de les dues parts (Fonaments i Didàctica) són necessàries per a aprovar l'assignatura. La nota de l'assignatura amitjana sempre que les dues parts (Fonaments i Didàctica) estiguen aprovades (nota igual o major que 5).