SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

L'avaluació estarà fonamentada en l'observació contínua del procés d'aprenentatge dels estudiants, mitjançant la valoració dels treballs realitzats, les qualificacions obtingudes en els treballs de classe o exàmens parcials i l'actitud de participació en les activitats proposades i en el fòrum de l'aula virtual. L'avaluació es portarà a terme segons les competències que cal assolir en la matèria.

a) No podrà aprovar l'assignatura cap persona que no obtinga, almenys, un 4 sobre 10 en la qualificació de la prova o les proves individuals (exàmens).

b) Si alguna persona es presenta a l'examen de final de curs, es considerarà presentada en la convocatòria, encara que no obtinga nota suficient per a aprovar la matèria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16