Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

La superació de les pràctiques externes exigix:

1.- La realització efectiva de les pràctiques (245 h), llevat dels casos excepcionals.

2.- L'assistència a les sessions de tutorizacióna les que siga convocat pel tutor responsable

3.-La realització d'una memòria explicativa de les activitats exercides

 

Aquesta memòria ha de reunir els requisits seguents:
3.1 -. Extensió mínims de 30 folis A4 i Màxima, de 50, redactada fent un us correcte de quealsevol de les Llengües Oficials de la Universitat Jaume I.
3.2 -. Una part de la mateixa es dedicarà a descriure i valorar el Lloc de realitzacio de les Pràctiques. La Memòria ha de reflectir quin és el sector professional on l'estudiant si ha inserit i valorar la pertinència dels Estudis de criminologia en eixe context professional
3.2 -. Altra part de la Memòria sí destinarà a detallar les concretes Funcions que l'estudiant ha desenvolupat en eixe lloc
3.3 -. El terç restant se destinarà a exposar algún o alguns dels Afers mas representatius, fent constar clarament la participació que en el mateix hagi tingut l'estudiant, l'Asi com el rendiment  acadèmic que, a judici de l'estudiant, li ha reportat la Pràctica en Qüestió

4.- L'entrega d'un informe elaborat pel supervisor en què es valorarà l'aptitud, interés i comportament de l'estudiant, la qual cosacomplementarà els juís que el supervisor haguera emés, si és el cas,  En les entrevistes i conversacions mantingudes amb el tutor

 

A partir d'ací, la qualificació seguirà els percentatges següents: 

Memòries i informes relatius al desenrotllament i bon aprofitament de les pràctiques 50%

Entrevistes de tutorizacióni, si és el cas, informes d'experts 50%

 

CASOS EXCEPCIONALS 

Hauran de comunicar-se al coordinador a principi de curs (torn d’octubre). La seua gestió es durà a terme seguint la normativa general (capítol VI), articles 24 i 25. 

a) Treballs acadèmicament dirigits 
Quan les pràctiques no es puguen dur a terme es podrà realitzar un treball acadèmicament dirigit (TAD). El departament (o coordinador) nomenarà un tutor perquè assumisca la direcció del treball. 

b) Exempció 

Els estudiants que ja estiguen incorporats al món laboral mitjançant beca o contracte laboral o ho hagen estat durant l’últim any poden sol•licitar l’exempció de la realització de les pràctiques si es compleixen els requisits següents: 

• En el seu treball realitzen (o han realitzat) tasques semblants a aquelles que es realitzen en les estades en pràctiques. 
• La beca o contracte ha estat vigent durant, almenys, sis dels últims dotze mesos, o està encara vigent, i la seua durada cobreix com a mínim les hores corresponents a l’estada en pràctiques per la qual es sol•licita aquesta exempció. 
• En el moment de començar la beca o contracte laboral es compleixen els requisits establits per a l’assignatura CS1043. 

No podran acollir-se al règim d’exempció aquells estudiants que realitzen o hagen realitzat una estada laboral en pràctiques en virtut d’un conveni de cooperació educativa signat per la Universitat Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE) 

Per a sol•licitar aquesta exempció, l’alumne ha d’omplir un formulari (sol•licitud d’exempció de practicum) disponible en: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/docs/exemp.pdf i aportar la documentació següent: 

• Fotocòpia del contracte laboral o de la concessió de la beca. 
• Breu memòria descriptiva del treball que es desenvolupa o que s’ha desenvolupat a l’empresa. 

No obstant l’exempció, l’alumne ha de presentar una memòria que haurà de seguir els mateixos paràmetres de l’exigida als estudiants en pràctiques. Aquesta documentació s’ha d’entregar al coordinador d’estades en pràctiques, i serà valorada per un professor-tutor assignat a l’alumne. Si es considera oportú, tant el professor com l’estudiant poden sol•licitar la defensa de la memòria davant un tribunal format per membres de la comissió de pràcticum. La data de defensa s’ha de comunicar a l’estudiant amb un mínim de deu dies d’antelació.