Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1021 - Àmbits d'Intervenció Pública

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

"La nota final del o l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels aspectes següents:

a) .Examen escrit, de caràcter obligtaorio, constarà de:

-prova teòrica de coneixement per mitjà de preguntes teòriques sobre el contingut del temari, puntuant-se cada una d'elles de 0 a 10 punts, havent d'obtindre entre les dos preguntes una mitjana de 5 punts (60% de la nota final)

-En la prova escrita també es relizará la resolució d'un cas pràctic sobre el contingut del temari que es valorarà de 0 a 10 punts, havent d'obtindre un m´nimo de 4 punts en eixa part, perquè es compute per a fer mitja (25% de la nota final)

b) .Trabajo acadèmic voluntari

Es tratatará de realitzar un treball acadèmic i la seua posterior exposició en classe sobre qualsevol tema d'interés de l'alumne que conste en el temari, serà un treball a realitzar en grup d'un mínim de 3 persones i un màxim de 5 persones. El treball acadèmic es valorarà de 0 a 10 punts (15% de la nota final).

Serà condició obligatòria aprovar l'examen teòric (obtindre un mínim de 5 punts sobre 10 punts) perquè siga valorada tant la part pràctica, com el treball d'exposició voluntari.

L'alumne o l'alumna que no es presente a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en eixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (4) , suposarà que han de realitzar-se i aprovar un o més exercicis pràctics junt amb l'examen final de l'assignatura, en 1a i 2a convocatòria.

La no realització o suspens del treball acadèmic no es podrà recuperar.

En cas de suspendre l'assignatura o de no presentar-se a l'examen, únicament es guardarà per a la 2a convocatòria d'eixe curs la nota de la part pràctica i del treball acadèmic que estiguen aprovats (més de 5)