Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1030 - Dret de la Navegació i del Transport

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PRIMERA PART: DRET DE LA NAVEGACIÓ MARÍTIMA

Tema 1. El Dret de la navegació marítima

1. Concepte i característiques

2. Fonts. La Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima

3. La unificació internacional del Dret de la navegació marítima

 

Tema 2. Els vehicles de la navegació

1. Vaixells, embarcacions i artefactes navals. La natura jurídica del vaixell.

2. El registre i la nacionalitat dels vaixells. El problema dels anomenats "pavellons de conveniència"

3. Les societats de classificació de vaixells

4. El contracte de construcció naval

5. El contracte de compravenda de vaixells

6. Els drets de garantia sobre el vaixell: 6.1. Els privilegis marítims. 6.2. La hipoteca naval

 

Tema 3. Els subjectes de la navegació

1. El navilier

2. L´estatut jurídic del navilier. 2.1. Publicitat. 2.2. La limitació de responsabilitat

3. El capità i la dotació

 

Tema 4. Contractes d´utilització del vaixell

1. L´arrendament del vaixell i l´arrendament nàutic

2. El fletament

3. El contracte de passatge

4. El contracte de remolc

 

Tema 5. Contractes auxiliars de la navegació

1. El contracte de gestió naval

2. El contracte de consignació de vaixells

3. El contracte de practicatge

4. El contracte de manipulació portuària

 

Tema 6. Accidents de la navegació

1. L´abordatge

2. L´avaria grossa

3. El salvament

4. Bens naufragats o enfonsats

5. Responsabilitat civil per contaminació

 

Tema 7. Les assegurances marítimes

1. Disposicions generals i comunes a les diferents assegurances marítimes

2. Disposicions especials d´algunes classes d´assegurances: assegurança de vaixells, assegurança de mercaderies i assegurança de responsabilitat civil

 

SEGONA PART: TRANSPORT TERRESTRE, AERI I MULTIMODAL

Tema 8. Transport per carretera

1. Transport de mercaderies.

1.1. Règim nacional: a) Introducció a la Llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies. b) Les obligacions del portador, del carregador i la posició jurídica del destinatari. c) Les operacions de càrrega i descàrrega d) La carta de port. e) El preu del transport. f) La responsabilitat del portador.

1.2. Règim internacional: a) Introducció al CMR. b) Les obligacions del transportista, del remitent i la posició jurídica del destinatari. c) La carta de port. d) La responsabilitat del transportista.

2. Transport de viatgers.El problema de l´anomenat "transport col.laboratiu"

3. Les Juntes Arbitrals del Transport.

Tema 9. Transport per ferrocarril

1. La liberalització del transport per ferrocarril.
2. Transport de mercaderies. 2.1. Règim nacional: la Llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies. 2.2. Règim internacional: les RU CIM.
3. Transport de viatgers. 3.1. Règim nacional. 3.2. Règim internacional: les RU CIV.

Tema 10. Transport aeri

1. Transport de mercaderies. 1.1. Règim nacional: la Llei de Navegació Aèria. 1.2. Règim internacional: el sistema del Conveni de Varsòvia i el Conveni de Montreal.
2. Transport de viatgers. 2.1. El Reglament sobre responsabilitat de les companyies aèries respecte del transport dels passatgers i del seu equipatge. 2.2. El Reglament sobre compensació i assistència als passatgers en cas de denegació d'embarcament, cancel·lació o gran retard.

Tema 11. Transport multimodal

1. El concepte de transport multimodal.
2. Els principals problemes que planteja en la pràctica: en especial, la documentació i la responsabilitat de l’operador de transport multimodal.
3. Règim nacional: el transport multimodal en la Llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies.
4. Règim internacional.