Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

En la primera convocatòria, la nota final podrà ser obtinguda a través de dos itineraris alternatius excloents entre si:

Per a aquells/as alumnes/as que optin per l'itinerari A, la nota final es configurarà com la suma de les qualificacions obtingudes en els dos exàmens parcials. El primer parcial representarà el 40 per cent de la nota final i consistirà en la resolució d'exercicis i qüestions tant teòriques com a pràctiques. El segon parcial representarà el 60 per cent de la nota final i contindrà tant qüestions teòriques com a pràctiques.

 

Per aprovar l'assignatura el/l'alumne/a deu obtenir globalment una puntuació de 5. No es requereix nota mínima en cap dels dos parcials. NO ES GUARDARÀ LA NOTA DELS PARCIALS PER A PROPERES CONVOCATÒRIES.

 

 

Per a aquells/as alumnes/as que optin per l'itinerari B, la nota final resultarà de la realització d'un examen final realitzat a l'aula i en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (100% de la nota). Aquest examen contindrà tant qüestions teòriques com a pràctiques.

 

Independentment de l'itinerari triat en la primera convocatòria, en la segona convocatòria, l'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant la realització d'un examen final sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Per a la preparació de l'examen, l'alumnat ha de treballar els capítols del manual indicat en el temari, les pràctiques que s'han resolt al llarg del curs i els problemes del manual. Així mateix, es recomana resoldre els exercicis d'exàmens anteriors que l'alumne disposarà a l'Aula Virtual.

 

 

 

Quant als criteris de superació de l'assignatura, per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació de 5 sobre 10. Es considerarà a l'estudiant presentat quan hagi realitzat l'examen escrit en la data oficial de l'examen.