EC1032 - Econometria II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

Per a l'avaluació d'aquesta assignatura el / la alumne / a podrà triar DOS ITINERARIS ALTERNATIUS EXCLOENTS ENTRE SI:
 
 
 
ITINERARI A
 
Per aquells / es alumnes / es que optin per aquest itinerari, la nota final es configurarà com la suma ponderada de la qualificació obtinguda en a) les tasques plantejades per la professora ib) un examen final escrit amb qüestions teòriques i pràctiques realitzat a la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. La qualificació de les tasques representarà un 40% de la nota final. L'examen escrit suposarà un 60% de la nota final i contindrà tant qüestions teòriques com exercicis pràctics.
 
Es considera que l'alumne / a s'ha presentat a l'examen quan hagi realitzat l'examen escrit en la data oficial.
 
ITINERARI B
 
La nota final resultarà de la realització d'un únic examen final que tindrà lloc a l'aula i en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (100% de la nota). Aquest examen contindrà tant qüestions teòriques com pràctiques.
 
Es considera que el / la estudiant presentat / a quan hagi realitzat l'examen en la data oficial.
 
 
 
ELS ITINERARIS A I B SÓN EXCLOENTS. PER TANT, AQUELLS / ES ALUMNES / AS QUE PRESENTEN LES TASQUES dins el termini FIXAT PER A AIXÒ ES CONSIDERARAN QUE HAN OPTAT PEL ITINERARI A (AVALUACIÓ CONTÍNUA). LES NOTES OBTINGUDES DE LES TASQUES NO ES guardaran per PROPERES CONVOCATÒRIES.