Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1045 - Dret del Treball

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1. Fonts
 
1. - Fonts del Dret laboral: normes heterònomes i normes autònomes.
2. - El conveni col · lectiu. Tipologia. Eficàcia.
3. - Subjectes legitimats per a negociar convenis estatutaris en l'empresa.
4. - Aplicació del Dret del Treball: determinació de la norma aplicable. El paper de l'autonomia individual. Norma mínima i condició més beneficiosa d'origen contractual.
 
Tema 2. Camp subjectiu d'aplicació del Dret del Treball
 
1. - Camp d'aplicació del Dret del Treball: relacions incloses i excloses. Zones grisos.
2. - L'empresari laboral: identificació. Grups d'empresa. Subcontractació. Successió d'empreses. La cessió il · legal de treballadors.
 
Tema 3. El contracte de treball
 
1. - Capacitat per contractar: ​​edat i nacionalitat
2. - Forma del contracte i prova del contracte.
3. - El període de prova
4. - Modalitats de contractació: contractació indefinida i contractació temporal. Contractació a jornada completa i contractació a temps parcial. Contractes formatius. Altres contractes.
5. - L'accés a l'ocupació: el Servei Públic d'Ocupació Estatal, les agències de col · locació i les empreses de treball temporal. Cessió il · legal de treballadors.
 
Tema 4. Desenvolupament de la relació laboral.
 
1. - Determinació inicial de les condicions de treball. La classificació professional.
2. - Temps de treball. Jornada i horari. Vacances.
3. - El salari. Estructura salarial.
4. - Modificació de les condicions de treball: mobilitat funcional, geogràfica, i modificació substancial de les condicions de treball. Una breu visió de les facultats empresarials.
5. - Interrupció de la prestació de serveis: permisos i suspensió del contracte de treball.
 
Tema 5. L'extinció del contracte de treball.
 
1. - Causes d'extinció
2. - Acomiadament disciplinari: breu referència a les causes i conseqüències.
3. -. Extinció per causes "empresarials". Supòsits i conseqüències
4. - Extinció per causes objectives. Supòsits i conseqüències.
5. - Extinció per voluntat del treballador. Supòsits i conseqüències.
6. - Altres supòsits d'extinció.
 
Tema 6. El sistema espanyol de Seguretat Social (des d'una perspectiva empresarial).
 
1. - Introducció: el sistema de seguretat social i les obligacions empresarials en la matèria: una presentació general.
2. - Obligacions en matèria d'actes d'enquadrament: afiliació, altes i baixes. Conseqüències del seu incompliment.
3. - L'obligació de cotitzar. Conseqüències del seu incompliment.
4. - La intervenció de l'empresa en matèria de gestió de prestacions de seguretat social: la col · laboració obligatòria en matèria d'incapacitat temporal i desocupació parcial. La col · laboració voluntària.
5. - Les mútues d'accidents de treball i malalties professionals.