Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1042 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de demostrar l'aprenentatge après en tres tipus de competències bàsiques:
a) Coneixements teòrics (40 % de la qualificació global de l'assignatura). S'avaluarà a través de dues metodologies diferents, podent l'alumnat  -a l'inici de la impartició de l'assignatura- triar entre una d'elles:
      a1) Examen escrit de desenvolupament i/o problemes (Avaluació final dels continguts teòrics de l'assignatura). O,
      a2) Elaboració d'un Informe temàtic reflexiu i Justificació teòrica i crítica d'un Pla bianual de dinamització de RRHH (Avaluació contínua al llarg de la impartició de l'assignatura).

b) Habilitats pràctiques (50% de la qualificació global de l'assignatur)a. Aquesta és una activitat contínua i, com a tal, s'ha de treballar al llarg del període lectiu de l'assignatura. Consta de dos tipus de tasques:
      b1) Pràctiques d'aula
      b2) Pla bianual de dinamització de RRHH (desenvolupament de les propostes pràctiques i exposició)
      A cadascuna d'aquestes tasques li correspon la meitat de la nota d'aquesta activitat.

c) Actituds (10% de la qualificació global de l'assignatura). S'avalua a través de diferents activitats contínues, per la qual cosa s'ha de treballar al llarg del període lectiu de l'assignatura. Es valoraran aspectes com: la participació i col·laboració (tant en les sessions presencials com en les aportacions telemàtiques –aula virtual, correu electrònic, …-, i en l'assistència a tutories); la motivació i implicació (en les dinàmiques i tasques que es proposen); la visió crítica (aplicació de pensament divergent sobre els temes exposats); l'avaluació entre companys; entre uns altres.

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de demostrar que ha obtingut un aprenentatge significatiu en cadascuna de les tres competències per separat; açò significa aconseguir, almenys, un 50% de l'aprenentatge en cadascuna d'elles. Només si s'aconsegueixen els aprenentatges suficients en les tres competències es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtenir la qualificació final. Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir, en aquesta qualificació final, una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10).

De les competències i activitats avaluables no són recuperables les Actituds i les Pràctiques d'Aula.

Es considerarà com "Presentat" a l'alumnat que s'haja presentat a l'Avaluació final dels coneixements teòrics o que haja entregat el Pla Bianual de dinamització de RRHH.