Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1033 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Com una de les competències a assolir en aquesta assignatura és el treball en equip, aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar l'aprenentatge cooperatiu i continu dels alumnes. Així, el 50% de la nota s'obté del treball en equip en l'avaluació continuada de l'assignatura i el 50% restant s'obté del treball individual en la prova final. Els blocs a avaluar d'aquesta assignatura són dos:

- Avaluació contínua durant el semestre: Inclou la resolució de casos i l'elaboració del projecte. El seu valor és de 5 punts. Són activitats no recuperables i la seva nota es guardarà per a la segona convocatòria ordinària. No s'exigeix ​​mínim. En la resolució de casos, els equips hauran de solucionar els dos casos proposats sobre la cadena de comercialització d'un producte. Aquest apartat val 2 punts i per a la seva avaluació és obligatòria la presentació dels dos casos en el temps assignat. En el Projecte, els equips hauran de lliurar un projecte sobre la gestió del comerç minorista. Aquest apartat val tres punts i per a la seva avaluació ha de presentar-se a temps i exposar-se oralment.

- Prova final: examen escrit el valor és de 5 punts. S'exigeix un mínim de 2,5 punts sobre 5.

La qualificació final de l'assignatura Gestió de Canals de distribució s'obtindrà de la manera:

1.- Estudiants que en la prova final hagin obtingut una nota inferior a 2,5 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit.

2.- Estudiants que en la prova final hagin obtingut una nota igual o superior a 2,5 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 5): la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota de la prova final i la nota de l'avaluació contínua durant el semestre.

La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5 (sobre 10). Es considerarà presentat a tot aquell estudiant que es presenti a l'examen escrit.

Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 3 del 13 de març de 2017. D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura en els seus dos blocs: prova final o avaluació continuada, obtindrà un zero en el bloc en el qual hagueu escrit, segons l'article nº 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.