Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1028 - Direcció de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de demostrar l'aprenentatge aprehendido en dos tipus de competències bàsiques:

a) Coneixements teòrics. Aquesta competència suposa el 50 % de la qualificació global de l'assignatura. L'alumnat podrà optar per dues metodologies d'avaluació:
a1) Avaluació Final dels continguts teòrics de l'assignatura. Examen escrit de desenvolupament i/o problemes.
a2) Avaluació mixta (Contínua-Final): combinació d'avaluació contínua i avaluació final. Alguns temes es treballaran al llarg del període lectiu de l'assignatura, mitjançant l'elaboració/presentació/defensa d'informes. La resta s'avaluarà a través d'un examen escrit de desenvolupament i/o problemes.

b) Habilitats pràctiques. Aquesta competència suposa el 50% de la qualificació global de l'assignatura. Aquesta és una activitat contínua i, com a tal, s'ha de treballar al llarg del període lectiu de l'assignatura. Consta de dos tipus de tasques:
     b1) Pràctiques d'aula. La realització de les pràctiques suposa el 20 % de la qualificació de l'assignatura. Les mateixes s'aniran formulant al llarg de les sessions de pràctiques.
     b2) Estudi de cas. Suposa el 30 % de la nota final. El treball se centrarà en empreses amb bones pràctiques en RRHH; consistirà, bàsicament, a exposar en classe i lliurar un informe escrit sobre una empresa que gestiona els seus recursos humans de forma notable o extraordinària. El professor haurà de validar l'empresa triada pels grups o el tema del treball.

Cadascuna de les parts de l'assignatura (Coneixements teòrics, Pràctiques d'aula, i Estudi de cas) ha d'estar aprovada per a poder superar l'assignatura. Només si s'aconsegueixen els aprenentatges suficients en cadascuna de les tres parts per separat es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtenir la qualificació final. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtindre, en aquesta qualificació final, una puntuació igual o superior a 5.

Es considerarà com presentat a l'alumnat que es presente a l'Avaluació dels coneixements teòrics (en qualsevol dels seus 2 opcions).

De les activitats avaluables no són recuperables les Pràctiques d'Aula.