Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1025 - Màrqueting Operatiu

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
 
Examen teòric (5 punts). L'alumne ha de superar els 3 punts perquè li sume l'avaluació contínua. Aquest apartat és recuperable a la segona convocatòria ordinària.
 
Avaluació contínua (5 punts): (aquesta part només es sumarà si se supera l'examen)
 
Elaboració de casos pràctics (2 punts). L'alumne ha d'obtenir almenys 1 punt. Aquest apartat no és recuperable.
Elaboració de treballs acadèmics (3 punts). L'alumne ha d'obtenir almenys 1.5 punts. Aquest apartat és recuperable a la segona convocatòria ordinària.
 
 
 SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es podrà guardar per aquesta convocatòria aquella part en què s'hage assolit el mínim en primera convocatoriao.
 
A la segona convocatòria l'alumne podrà presentar-se a una única prova teoricopràctica on el contingut tindrà un valor total de 8 punts (5 teoria i 3 pràctica) per superar la part suspesa (teoria i / o avaluació contínua de la primera convocatòria) .El alumne haurà de superar la part no superada en la primera convocatòria en els mateixos requisits que en la primera convocatòria (min. 3 a teòric per sumar pràctic i mínim 1,5 a pràctic, i la suma de tots dos després de superar aquests mínims ha de ser 5).
 
Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE / PR / LAB / SEM / TUT) que tingue atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.