Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0918 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Introducció.

1.1. Definició de formigons

1.2. Avantatges i inconvenients

1.3. Història del formigó armat

1.4. Tipus de formigons segons el seu armat i exemples

1.5. Normativa d'aplicació

Tema 2 [1]: Accions en l'Edificació.

2.1. Accions en l'edificació.

2.2. Històric de normes tècniques.

2.3. Valors característics.

2.4. Classificació d'accions.

2.5. Accions permanents.

2.6. Accions variables.

2.7. Accions accidentals.

Tema 3 [2]: Materials emprats: Formigó i Acer.

3.1. Introducció.

3.2. Formigó.

3.3. Acer.

3.4. Formigó Armat.

          
Disposició d'armadures.

Adherències acer-Formigó.

Longitud d'ancoratge dels elements d'acer.

Tema 4. DURABILITAT.

          
4.1. Introducció.

          
4.2. Identificació del tipus d'ambient.

          
4.3. Estudi de la forma estructural.

          
4.4. Qualitat del formigó.

          
4.5. Recobriments.

          
4.6. Corrosió d'armadures.

          
4.7. Annex 9 EHE08.

Tema 5. Càlcul d'estructures de formigó davant del foc.

          
5.1. Normativa d'aplicació.

          
5.2. Principis bàsics (bases de disseny).

          
5.3. Propietats dels materials amb augment de la temperatura.

          
5.4. Taules d'especificacions.

          
5.5. Mètodes de càlcul simplificats.

          
5.6. Formigó d'alta resistència.

          
5.7. Danys en les estructures de formigó després d'un incendi.

Tema 6: Bases de càlcul i seguretat.

6.1. Introducció.

6.2. Concepte de coeficient de seguretat.

6.3. Definició d'estats límit.

6.4. Situacions de projecte.

6.5. Hipòtesis bàsiques.

Tema 7: Dimensionat d'elements lineals de formigó armat. Anàlisi dels estats límits últims.

7.1. Estat límit d'esgotament enfront de sol · licitacions normals.

7.2. Estat límit d'inestabilitat.

7.3. Estat límit d'esgotament enfront de tallant.

7.4. Estat límit de punxonament.

Tema 8: Dimensionament d'elements lineals de formigó armat. Anàlisi dels estats límit de servei.

8.1. Estat límit de fissuració.

8.2. Estat límit de deformació.

8.3. Estat límit de vibracions.

Tema 9: Forjats

          
9.1. Definició.

          
9.2. Funcions.

          
9.3. Tipologies estructurals de forjats.

          
9.4. Forjats unidireccionals.

          
9.5. Forjats bidireccionals.

Tema 10: Fonaments.

          
10.1. Introducció.

          
10.2. Tipologies.

          
10.3. Fonamentació mitjançant sabates.

          
10.4. Fonamentació mitjançant llosa.

          
10.5. Pilots.

          
10.6. Detalls constructius.

 


Tema 11: Acció Sísmica.

          
11.1. Introducció.

          
11.2. Ductilitat.

          
11.3. Definicions.

          
11.4. Verificació de la seguretat (NCSE-02, annex 10 EHE-08)

          
11.5. Configuració de la construcció.

          
11.6. Detalls constructius.

Tema 12: Escales.

          
12.1. Introducció.

          
12.2. Traçat de l'escala.

          
12.3. Esforços en els tirs.

          
12.4. Càlcul d'esforços i dimensionat d'escales d'un tram.

          
12.5. Trams amb replà intermedi.

            
12.6. Escales de dos i tres trams.

[1] Aquest tema és repàs del que s'ha vist en l'assignatura ED0913. Estructures II. Estructures d'Edificació.

[2] Aquest tema és repàs del que s'ha vist en l'assignatura ED0915. Materials de Construcció II.