Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: ESTRUCTURA I PROPIETATS DE>
LES MOLÈCULES ORGÀNIQUES

Unitat temàtica I.1. Conceptes fonamentals en Química Orgànica. La Química Orgànica com a ciència. L'enllaç en les molècules orgàniques. Electronegativitat i polaritat. Efecte inductiu.

Unitat temàtica I.2. Enllaços deslocalitzats. Efecte ressonant. Aromaticitat.

Unitat temàtica I.3. Propietats dels compostos orgànics. Estructura i propietats físiques dels compostos orgànics. Acidesa i basicitat a les molècules orgàniques.

BLOC TEMÀTIC II: Isomeria i estereoisomeria

Unitat temàtica II.1. Introducció a la isomeria. Isomeria conformacional. en compostos acíclics. Isomeria conformacional en cicloalcanos.

Unitat temàtica II.2. Isomeria configuracional. Rotació restringida d'enllaços múltiples. Regles de nomenclatura E / Z. Quiralitat i activitat òptica. Compostos amb un estereocentro: enantiomería, nomenclatura. Compostos amb més d'un estereocentro: diastereoisomería. Compostos meso. Mescles racèmiques.

BLOC TEMÀTIC III: REACTIVITAT. MECANISMES DE LES REACCIONS ORGÀNIQUES

Unitat temàtica III.1. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Aspectes cinètics i termodinàmics de les reaccions químiques. Principals intermedis de reacció.

Unitat temàtica III.2. Reactivitat orgànica. Nucleofilia i electrofilia. Tipus de reaccions orgàniques.

BLOC TEMÀTIC IV: ALCANS

Unitat temàtica IV.1. Reaccions dels alcans: halogenació i oxidació d'alcans

BLOC TEMÀTIC V: halurs d'alquil.

Unitat temàtica V.1. Substitució nucleòfila. Mecanismes SN2 i SN1. Variables que afecten els mecanismes de substitució nucleòfila.

Unitat temàtica V.2. Reaccions d'eliminació. Mecanismes E1 i E2. Variables que afecten els mecanismes d'eliminació. Competència entre els processos de substitució i d'eliminació.

Unitat temàtica V.3. Altres reaccions. Preparació de reactius organometàl · lics de liti i magnesi a partir d'halurs d'alquil.

BLOC TEMÀTIC VI: ALCOHOLS, FENOLS i èters.

Unitat temàtica VI.1. Alcohols. Síntesi i reactivitat d'alcohols.

Unitat temàtica VI.2. Fenols. Reactivitat de fenols.

Unitat temàtica VI.3. Èters. Síntesi i reactivitat d'èters.

BLOC TEMÀTIC VII: COMPOSTOS NITROGENATS.

Unitat temàtica VII.1. Amines. Síntesi i reactivitat d'amines.

BLOC TEMÀTIC VIII: ALQUENS
Unitat temàtica VIII.1. Addició electròfila a alquens.

Unitat temàtica VIII.2. Altres reaccions d'addició.

Unitat temàtica VIII.3. Reaccions dels diens conjugats.

BLOC TEMÀTIC IX: alquins

Unitat temàtica IX.1. Addicions electròfiles al triple enllaç. Reaccions de reducció del triple enllaç.

BLOC TEMÀTIC X: COMPOSTOS AROMÀTICS

Unitat temàtica X.1. La reacció de substitució electròfila aromàtica

Unitat temàtica X.2. Substitució nucleòfila aromàtica. Hidrogenació d'anells aromàtics. Altres reaccions.