Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic..

CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

CE27 - Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.

CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la física.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG1 - Aprenentatge autònom.

CG2 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG5 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i derivades, els sistemes d’unitats en què es mesuren i l’equivalència entre si.

Saber resoldre problemes bàsics de física amb aplicació en l’àmbit de la química.

Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d’ells, aplicant-los al moviment d’una partícula i d’un sistema de partícules, incloent el moviment rotacional i oscil·latori.

Conèixer els fonaments de l’elasticitat.

Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

Adquirir habilitats experimentals en un laboratori bàsic de Física aprenent a obtenir dades experimentals mitjançant instruments científics senzills i a mesurar magnituds físiques a partir d’aquestes dades.

Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori, descrivint les seues característiques essencials i el principi de superposició.