Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0935 - Planificació de Mitjans

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

 

El sistema d’avaluació final consistirà en:

-Prova escrita, que constarà de preguntes de desenvolupament de la teoria vista a clase i exercicis pràctics com els treballats a classe. Aquesta part ponderarà el 60% de la qualificació final. (Nota mínima exigida 5/10)

-El 40% restant sortirà de:

                   -Treballs en grup: 20%

                  -Resolució dels casos pràctics que es realitzen durant el curs a l’aula: 10% 

                  -Presentacions orals i pòsters (en aquest percentatge és valorarà la presentació de excel, participació, assistència i actitut): 5%

                   -Seminari de l'assignatura: assitència obligatòria al seminari i desenvolupament del treball que se propose: 5%

                  No es podrà aprovar l’assignatura en una de les dues parts (teòrica o pràctica) suspesa, per la qual cosa per aprovar l'assignatura al 100%, l'alumne haurà d'aprovar cadascuna de les parts. No obtindre la qualificació mínima (5/10) en alguna de les parts suposarà que l'alumne haurà de recuperar la part o parts que no haja superar dudant el semestre lectiu.

Un alumne se considerarà presentat a l'assignatura, quan haja fet l'examen escrit de l'assignatura.

Itineraris alternatius: al ser una assignatura obligatòria se contemplen dos casos:

-Alumnes repetidors: es consideraran alumnes repetidors de l’assignatura, els que l’han cursada però no han aconseguit arribar al 5 com a nota global. Aquests alumnes hauran de repetir l’examen en la data oficial establida i en el moment que se presenten a l’examen caldrà que entreguen el treball que servirà per recuperar la part pràctica, el treball se publicarà en el aula virtual al començament del semestre. En aquest cas l’examen tindrà un pes d’un 70% de la nota i el treball un 30% de la nota, necessitant aprovar les dues parts per aprovar l’assignatura.

-Alumnes que per motius laborals o malaltia, només aquestes dues causes,  no poden cursar l’assignatura presencialment i és la primera vegada que estan matriculats en aquesta assignatura.

Documentació requerida: copia del contracte amb l’horari que justifiqui la incompatibilitat d’horaris o en el seu cas justificant mèdic en el que se exposen les circumstàncies per les quals no es pot seguir la classe amb normalitat juntament amb la fitxa de classe que facilitarà la professora. Aquesta documentació caldrà entregar-la en persona, en una primera tutoria amb la professora, com a molt tard l’últim dia de classe/tutoria de la última setmana de setembre del curs en vigor.

Aquests alumnes hauran de realitzar els següents treballs de manera INDIVIDUAL:

-Un pla de mitjans, que se penjarà en el seu moment a l’aula virtual.

-Realització i entrega dels exercicis d’Excel , corresponents a les hores de pràctica, que se penjaran en el  aula virtual.

-De cada tema teòric, caldrà fer un resum d’un màxim de 3 fulls amb aportacions personals i actuals de la matèria que se estiga treballant en eixe tema. (No s’acceptarà la còpia dels powers de la professora penjats a l’aula virtual)

-Treball a realitzar del seminari de l’assignatura (s’informarà en el seu moment)

L’entrega del material es farà de manera presencial en una tutoria l’última setmana de classe abans de les festes de Nadal. (Caldrà demanar cita amb la professora)

Els alumnes que el dia de l’examen no hagen entregat en temps i forma aquest material, no tindran dret a examen. 

En aquest itinerari no se contempla la puntuació corresponent a assistència i participació en l’assignatura.

Per aprovar caldrà tindre les dues parts aprobades per separat (examen + treballs)