Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0964 - Psicolingüística Aplicada a l'Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura.

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RA64 - Redactar comentaris crítics sobre l'anàlisi dels aspectes cognitius del llenguatge.

RA64 - Recopilar i resumir les idees fonamentals de textos sobre psicolingüística aplicada a l'aprenentatge de llengües.

RA64 - Exposar en anglès oralment i per escrit (nivell C2) els resultats de l'estudi de la psicolingüística aplicada a l'aprenentatge de llengües.

RA64 - Conéixer les principals teories lingüístiques amb especial incidència en l'àmbit de la llengua anglesa en relació amb l'estructura cognitiva del llenguatge.

RA64 - Conéixer i utilitzar les eines, programes i aplicacions informàtiques específiques en l'àmbit de la lingüística aplicada i el tractament del llenguatge natural.

RA64 - Conéixer els fonaments biològics del llenguatge i la comunicació.

RA64 - Conéixer els aspectes clínics de les patologies del llenguatge.