Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0962 - Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA62 - Identificar, distingir i analitzar els diversos mecanismes morfològics i lèxics de l'anglès per a la formació de paraules i creació de lèxic.

RA62 - Emprar programes informàtics d'anàlisi lèxica per a crear bases de dades lexicogràfiques.

RA62 - Dissenyar i desenvolupar propostes d'organització lèxica en àmbits especialitzats.

RA62 - Demostrar coneixements lexicològics i lexicogràfics en el projecte final amb un nivell avançat en llengua anglesa (C2).

RA62 - Contrastar informació lèxica de diverses fonts.