Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG13 - Treball en equip.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA61 - Treballar en grups reduïts les característiques pròpies de la llengua d'especialitat en àmbits científics i tecnològics.

RA61 - Redactar textos en el registre científic tècnic en llengua anglesa.

RA61 - Reconéixer i utilitzar el vocabulari essencial de la ciència i la tecnologia en llengua anglesa.

RA61 - Reconéixer els principals gèneres científics i tècnics.

RA61 - Emprar de forma activa el vocabulari essencial de la ciència i la tecnologia en anglès.

RA61 - Discriminar informació de manera autònoma, de manera que l'estudiant siga capaç de comprendre les característiques de gèneres textuals de l'àmbit científic i tecnològic.

RA61 - Desenvolupar la comprensió oral i escrita de textos científics i tècnics.