Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA58 - Organitzar, planificar i realitzar treballs acadèmics, tant individualment com en equip, relacionats amb els usos de l'anglès oral respectant els terminis de lliurament.

RA58 - Explicar aspectes teòrics i pràctics de l'anàlisi conversacional.

RA58 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral, interacció comunicativa) d�un nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

RA58 - Comunicar-se oralment en llengua anglesa en un nivell avançat i demostrar conèixer les bases fonològiques i gramaticals de la llengua.

RA58 - Aplicar els mètodes i convencions de l'anàlisi conversacional.