Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0946 - Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

RA46 - Interpretar de quina manera influeixen les especificitats de la cultura anglosaxona en la creació de diferents textos literaris.

RA46 - Enumerar les interrelacions que existeixen entre la literatura en llengua anglesa i altres arts i aportar exemples d'algunes d'aquestes interrelacions en una presentació oral breu oral i un assaig escrit.

RA46 - Conéixer els mètodes (anàlisi de recursos literaris, d'elements purament formals, estudi de personatges, etc.) més apropiats per a interpretar el sentit i forma d'un poema, un relat o un altre Tipus de text escrit o audiovisual relacionat amb la literatura anglesa.

RA46 - Comprendre poemes, relats, obres de teatre i textos fílmics en llengua anglesa.

RA46 - Analitzar un text literari i sintetitzar el seu contingut i el seu significat principal.