Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa i relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada.

CE04 - Traduir textos de diferent tipus de l'anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RA45 - Extraure la informació rellevant d'un text.

RA45 - Desenvolupar la comprensió lectora mitjançant l'anàlisi dels diferents nivells o dimensions textuals.

RA45 - Avaluar amb criteris objectius l'elaboració de treballs individuals i en equip.

RA45 - Aplicar tècniques de resum per a sintetitzar la informació.

RA45 - Aplicar la traducció junt amb altres tipus de transferències interlingüístiques i interculturals originades en el context angloamericà.