Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG13 - Treball en equip.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

Resultats d'aprenentatge

RA28 - Transferir el coneixement i ús de la llengua anglesa de forma apropiada a diferents àrees i disciplines de l'àmbit professional.

RA28 - Explicar de forma oral en llengua anglesa en un nivell avançat (C1) el significat que es vol transmetre prestant especial atenció als aspectes pragmàtics de la dita llengua.

RA28 - Examinar i seleccionar informació utilitzant diferents recursos i fonts bibliogràfiques per a la seua aplicació pràctica en distints àmbits professionals.

RA28 - Construir i crear una varietat de textos escrits en llengua anglesa a Nivell Avançat (C1) utilitzant un ampli vocabulari característic de diferents contextos professionals.

RA28 - Comunicar-se de manera apropiada adaptant-se a diferents contextos professionals.

RA28 - Compartir idees en grup per a arribar a un consens així com exposar les dites idees en llengua anglesa de forma clara i eficaç cedint torns de paraula entre els membres del grup.