EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

  • 1. La naturalesa simbòlica del llenguatge. Unitats. Conceptes. Icona, índex i símbol. Designació i connotació. Estructura semàntica i composicionalitat. Onomasiologia i semasiologia
  • 2. Estructura d'esdeveniments. Els participants, els papers semàntics i relacions gramaticals en anglès. Aktionsart, classes de verbs i complementació en anglès.
  • 3. Semàntica experiencial. Sistema conceptual. La semàntica enciclopèdica. Dominis.
  • 4. Esquemes d'imatge. Dinàmica de força: els verbs modals anglesos.
  • 5. Els nivells d'esquematicitat en la categorització: categories generals, bàsiques i específiques
  • 6.  Semàntica cognitiva. Semàntica de marcs, escenaris i guions en anglès.
  • 7. Estructura del concepte. Polisèmia, homonímia i monosèmia. Extensió de categories. Les xarxes de la polisèmia i les categories radials
  • 8. La metàfora i la metonímia. La teoria conceptual de la metàfora i la metonímia. Metàfores i metonímies convencionals en anglès.