SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0926 - Narrativa en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa i relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RA26 - Analitzar les obres literàries representatives de la narrativa dels Estats Units (segles XX i XXI).

RA26 - Aplicar les tècniques d'anàlisi literària a la lectura de textos semblants.

RA26 - Argumentar idees de manera coherent i efectiva en llengua anglesa (nivell C1).

RA26 - Identificar fragments literaris corresponents a la selecció d'autors i obres.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16