SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE10 - Realitzar tasques d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa.

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

Resultats d'aprenentatge

RA25 - Reconéixer la influència de les principals teories lingüístiques en la metodologia d'ensenyança de les destreses orals i escrites de la llengua anglesa.

RA25 - Reconéixer i comparar diferents mètodes d'ensenyament-aprenentatge de llengües.

RA25 - Organitzar i planificar tasques relacionades amb l'ensenyament-aprenentatge de les destreses orals i escrites.

RA25 - Ensenyar les destreses orals o escrites de la llengua anglesa des d'una aproximació comunicativa.

RA25 - Comunicar-se de manera apropiada en situacions comunicatives orals i escrites en llengua anglesa (nivell C1).

RA25 - Comprendre els diferents components que integren el constructe de competència comunicativa en llengua anglesa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16