Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA24 - Participar en activitats en grup per a afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa-discursiva en llengua anglesa a través d'estratègies auditives i tècniques conversacionals així com estratègies de lectura i tècniques d'escriptura segons gèneres orals i escrits.

RA24 - Organitzar i presentar una varietat de textos escrits amb claredat i coherència seleccionant l'estil i el registre apropiats segons el destinatari (nivell C1).

RA24 - Interpretar textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets reals apreciant distincions d'estil i registre.

RA24 - Identificar les característiques lingüístiques i la seua funció en diferents textos orals i escrits, per a així poder diferenciar els diferents registres i estils de la llengua anglesa.

RA24 - Discriminar articles especialitzats i instruccions tècniques llargues, encara que no estiguen relacionades amb l'especialitat.

RA24 - Comunicar-se de manera apropiada en contextos específics, incloent-hi l'habilitat de presentar arguments orals i escrits persuasius (nivell C1).