Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Diaris i/o quaderns de notes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

 a) L'estudiantat ha d'obtindre una nota global mínima de cinc punts (50%) per a superar l'assignatura. Aquesta nota global estarà composta per un diari de classe/dossier: mínim 1,5 punts (15%), examen escrit: mínim 2,5 punts (25%), execució de tasques i pràctiques: mínim 1 punt (10%).

b) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o estudianta es considere presentat en una convocatòria seran: la realització d'un examen escrit que constarà de preguntes pràctiques sobre llengua i cultura alemanyes dins del temari de l'assignatura, així com l'execució de tasques i pràctiques d'aquest temari com, per exemple, l'elaboració d'un diari de classe, la realització d'exercicis autocorregits del llibre d'exercicis, la cerca autònoma en Internet de textos sobre temes de cultura alemanya i els corresponents comentaris, elaboració de llistes del vocabulari treballat en classe dels diferents temes del temari i la realització d'un treball en grup sobre un tema de cultura alemanya que es presentarà oralment a classe, entre altres tasques. Tret de l'exposició oral, totes les proves són recuperables en la segona convocatòria.

L'avaluació de l'assignatura es realitza de la manera següent:

- un examen final sobre qüestions pràctiques de morfosintaxi i sobre temes de cultura alemanya del temari. Així mateix, s'avaluaran les tasques i pràctiques realitzades pels estudiants i estudiantes tant en l'aula com de manera autònoma i/o en grup i que lliuraran en una carpeta el mateix dia de l'examen.

- tasques realitzades tant en l'aula com de manera autònoma i/o en grup. Els estudiants i estudiantes seran avaluats per mitjà de les diferents activitats tant obligatòries (prendre anotacions de morfosintaxis, fer exercicis tant escrits com orals, xicotetes redaccions, dictats, elaboració de llistes del vocaburari treballat en classe, cerca i comentari de textos en Internet a partir de paraules clau sobre temes de cultura alemanya proposats en el temari, etc.) com complementàries que es realitzen en l'aula i de manera autònoma i/o cooperativa.