SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0915 - Introducció a la Literatura Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG10 - Raonament crític.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA15 - Explicar les relacions entre uns textos literaris i altres d'èpoques prèvies o posteriors i la seua relació amb l'entorn social.

RA15 - Explicar les motivacions perquè un autor empre determinats recursos literaris i no altres en les obres més rellevants de la literatura britànica.

RA15 - Explicar el significat general d'un text literari demostrant un nivell B2 de llengua anglesa segons el MCERL.

RA15 - Enumerar en llengua anglesa, oralment i per escrit, els períodes literaris fonamentals de la literatura anglesa, els seus autors més representatius i les obres més rellevants de cada període.

RA15 - Enumerar diferents interpretacions possibles davant d'algunes de les obres literàries més representatives de la literatura britànica.

RA15 - Dissenyar presentacions en grup on es descriguen les característiques principals d'un moviment literari, un autor o una obra específica.

RA15 - Descriure el sentit d'un text literari escrit en llengua anglesa, siga ja en prosa o poesia.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16