Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA11 - Transcriure fonémicamente paraules, frases i textos en anglès RP seguint l'alfabet fonètic internacional.

RA11 - Organitzar, planificar i realitzar treballs acadèmics relacionats amb la fonologia anglesa respectant els terminis de lliurament.

RA11 - Interpretar la transcripció fonémica de paraules, frases i textos en anglès RP.

RA11 - Expressar conceptes relacionats amb la fonologia anglesa en anglès correcte (nivell B1).

RA11 - Descriure l'articulació dels fonemes consonàntics i vocàlics de la llengua anglesa.

RA11 - Descriure i identificar els fenòmens típics de la cadena parlada de la llengua anglesa.

RA11 - Definir i explicar els conceptes teòrics de la fonologia segmental i suprasegmental de la llengua anglesa.