Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

CRITERIS DE SUPERACIÓ

EXAMEN FINAL

• Examen escrit

L'examen final constarà de:

Secció A: preguntes teòriques

Secció B: anàlisi sintàctica d'oracions i anàlisi sintàctica/discursiva

Per superar l’examen escrit és necessari obtenir, almenys, un 40% de la nota total assignada a cadascuna de les dues seccions i una mitjana global entre ambdues seccions igual o superior a 4,5 sobre 10 (31,5% sobre 70%) per poder sumar les notes dels treballs escrits i orals.

Per superar l’assignatura realitzant únicament aquest examen final escrit, la nota mitjana global obtinguda haurà de ser igual o superior a 7 sobre 10 (ja que el pes de l’examen sobre la qualificació final és d'un 70%).

 

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Perquè l’estudiant sigui avaluat de forma contínua haurà de complir amb les dates parcials de lliurament de tasques, de control de treball i reunions de grup, o aspectes similars que s’explicaran A L'AULA. L’incompliment d’una ÚNICA data de lliurament, serà motiu perquè l’estudiant perdi el seu dret a l’avaluació contínua.

La nota de l’avaluació contínua (que suposa un 30% de la nota final) es calcularà a partir del treballs acadèmics (50%) i de presentacions orals (50%)

• Treball acadèmic:

El treball acadèmic consisteix a identificar i reconèixer tots aquells aspectes que s’expliquin i/o practiquin durant el curs acadèmic mitjançant l’anàlisi discursiva de diferents textos literaris i no literaris i l’anàlisi sintàctica d’oracions extretes d’aquests textos. Aquest treball haurà de realitzar-se en grup i la selecció de textos es negociarà amb el professor. A principi de curs es donaran les instruccions precises sobre el procés, el contingut i els criteris d'avaluació.

• Presentació oral i/o pòster

La presentació oral/pòster consistirà en l’exposició del grup dels seus resultats del treball acadèmic. Igual que amb el treball acadèmic, les instruccions que es facilitin a principi de curs aclariran com poder dur-ho a terme i com s’avaluarà.

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

En la segona convocatòria solament es podrà recuperar l’examen final escrit amb les mateixes condicions (serà necessari un mínim de 7 sobre 10 per aprovar el curs i de 4,5 sobre 10 per sumar la nota de l’avaluació contínua obtinguda en la primera convocatòria del curs).

Els estudiants que van obtenir una nota entre 4 i 4,4 sobre 10 (tots dos inclusivament) en l’examen final, i que d’haver superat aquest examen haguessin aprovat l’assignatura en sumar-li la seva nota de l’avaluació contínua, podran aprovar l'assignatura realitzant un treball individual dirigit que es lliurarà com a màxim el mateix dia de l’examen final escrit de la segona convocatòria.

Per tal de considerar que un estudiant s'ha presentat ha d´haver-se presentat a l'examen així com haver realitzat la presentació i el treball grupal especificats al temari. Si no ha realitzat ambdues coses, es considerarà que a l'estudiant com a no presentat.