Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0905 - Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG10 - Raonament crític.

CG13 - Treball en equip.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA05 - Explicar per què diferents trets lingüístics, en particular, morfosintàctics, són més comuns en uns registres que en altres (nivell B1).

RA05 - Explicar la morfologia, sintaxi i semàntica de la llengua anglesa, almenys, en els seus aspectes bàsics (nivell B1).

RA05 - Enumerar en llengua anglesa, oralment i per escrit, els diferents components de la morfosintaxi anglesa (nivell B1).

RA05 - Dissenyar presentacions en grup on es descriguen les característiques principals de diversos elements de l'oració en llengua anglesa (nivell B1).

RA05 - Comprendre oracions angleses i explicar com estan articulades amb termes anglesos.

RA05 - Analitzar oracions simples i complexes en llengua anglesa distingint els seus diversos elements.