Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0942 - Periodisme Institucional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

50%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de combinar la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves recollides en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en els següents tipus de prova: elaboració de treballs acadèmics (P1), prototips (P2) i projectes (P3). 

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que heu superat. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per ser avalauat de la prova "Observació/execució de tasques i pràctiques". L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, etc.) no puguin assistir a les classes o als seminaris, hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les tres primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar-ne la situació i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives. 

Es considerarà "Presentat" a qui es presenti al menys al 60% de les proves avaluables.