Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumne ha d'aconseguir com a mínim un 50% del 100% de la nota final. Esta nota final es distribuïx de la manera següent: 

Carpetas de aprendizaje y/o portafolio

50%

La nota mínima en cada una de les proves ha de ser de 40% per a poder sumar-se a la nota global

Elaboración de trabajo académicos

20%

Presentaciones orales y posters

20%

Resolución de casos

10%

TOTAL

100%

 

 

 

 

 

És considerarà "Presentat"  qui haja presentat al menys el 60% de  les proves avaluables.

 

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Per a la qualificació final de l'assignatura es tindrà en compte, a més de la mitjana aritmètica, la progressió personal de cada estudiant i la participació en les diferents activitats al llarg del semestre. 

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat. 

 

L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.