Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Procés d'autoavaluació (oral, escrita, individual, grupal)

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l'assistència al seminari són necessàries per a ser avaluat de les proves corresponents.

Les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.

DETALLES:

Examen escrit (70%) + exercici d'autoavaluació incorporat a l'examen escrit (15%). Aquesta prova únicament podrà realitzar-se una vegada finalitzat el curs i en les dates oficials.

Prova de comunicació oral en públic (15%): Aquesta prova només podrà realitzar-se en les classes pràctiques del curs i en les dates assignades per a això. Esta prueba no es recuperable. No realizar la prueba de comunicación oral implica la calificación de No Presentado en la primera convocatoria.