Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l’assistència als seminaris són necessàries per a ser avaluat dels treballs corresponents. L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o als seminaris haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació, i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

Ponderació de les notes obtingudes:

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita

Ponderación

Resolución de casos

Ponderación

3 pruebas individuales

15%

 

Presentación campaña

(en grupo)

 

20%

3 pruebas grupales

15%

Prueba teórica

40%

Seminarios y Conferencias

 10%

TOTAL

80%

TOTAL

20%


La prova escrita (80% de la nota final) es divideix en diverses parts: 3 proves individuals i 3 grupales que es realitzaran en el transcurs del semestre; una prova teòrica que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre; i per a l'avaluació de l'actitud “i participació” es tindrà en compte, a més del grau d'implicació dels estudiants en la classe, l'actitud i altres aspectes, la participació en els seminaris organitzats des de l'assignatura.

La resolució de casos (20% de la nota final) consistirà en la presentació escrita i oral d'una campanya publicitària. En la defensa participaran tots els membres del grup i haurien d'ajustar-se al temps establit per a la mateixa.