Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l’assistència al seminari són necessàries per a ser avaluat de les proves corresponents. 

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

Elaboració de treballs acadèmics (30%)

Es compon dels següents apartats:

15%: - Aplicació pràctica en grup de la teoria a l'anàlisi d'imatges (es realitzarà a través de 2 exposicions orals) 

         - Anàlisis d'una seqüència fílmica en grups

10%: Treball d'investigació i anàlisi en grup d'un tema acordat amb la professora (entre les unitats 5 i 7) i les conclusions de les quals seran exposades en classe

5%: Comentari crític de sessions de conferenciants convidats (Escola de Comunicació)

 

Examen escrit (70%)

Es compon dels següents apartats:

*15%: Mapa conceptual sobre teories crítiques de la imatge

*15%: Anàlisi d'una fotografia aplicant la plantilla de la web analisisfotografia.uji.és

20%: Aplicació d'un text de lectura a l'anàlisi d'una imatge

20%: Mapa conceptual o peça creativa que relacione els continguts dels temes 5 al 7.

*Les proves assenyalades amb asterisc poden ser realitzades en forma d'avaluació parcial en període de classes.

 

IMPORTANT: La ponderació dels diferents subporcentajes (no dels generals, 30% i 70%) pot patir modificacions en funció de les característiques del grup d'estudiants i del desenvolupament de l'assignatura.