SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0940 - Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

40%

Criteris de superació

 

a)    PART DE TRADUCCIÓ (50% de la nota final de l'assignatura)


- Examen de doblatge i de subtitulació (80%). L’examen constarà de la traducció per al doblatge i la subtitulació d’un text audiovisual.

- Pràctiques de doblatge i subtitulació (20%). Durant el semestre es realitzaran diverses tasques (no totes puntuables) de doblatge i subtitulació. S'haurà d'entregar aquestes tasques en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientement en l'Aula Virtual.

L'estudiant haurà de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cadascun dels exercicis de l'examen (doblatge i subtitulació) per poder aprovar l'assignatura.

b)   PART DE TÈCNICA I TECNOLOGIA (50% de la nota final de l'assignatura)

- Examen de la tècnica, tecnologia, funcions i metodologia de treball en la indústria del doblatge i la subtitulació (80%). L'examen combinarà preguntes tipus test, preguntes de resposta breu i/o preguntes per a desenvolupar un tema. L'alumnat no podrà comptar amb cap tipus d'ajuda externa.

- Pràctiques de realització de doblatge i subtitulació (20%). Durant el curs s'avalua l'alumnat de manera contínua mentre desenvolupa les pràctiques en l'estudi de doblatge del LABCOM. S'haurà d'entregar aquestes tasques en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientement en l'Aula Virtual.

Nota mínima en l'examen final per poder aprovar l'assignatura: 5 punts.

Observacions:

  • La assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat.
  • Es considerarà "Presentat" qui es presente a la prova final de cada convocatòria, o qui haja presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.
  • La nota final de l'assignatura es calcularà mitjançant la suma de les dues parts que integren el sistema d'avaluació. La no presentació a qualsevol de les dues parts implicarà el suspens de l'assignatura, i en la recuperació només cal presentar-se a la part no realitzada.
  • La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen final amb la qualificació de les diferents activitats d’avaluació, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, l’alumnat haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5) en cadascun dels sistemes d'avaluació descrits.
  • Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
  • En segona convocatòria l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves que no haja aprovat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16