Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Prototips

35%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació dels diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en els següents tipus de proves: examen, prototips i resolució d'exercicis i problemes.

Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que s'hagin superat. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves"Presentacions orals i pósters" i "Observació/execució de tasques i pràctiques". L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, etc.), no puguin assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació alternatives.

Es considerarà "Presentat" l'alumne es presente a l’examen escrit o al qui hagi presentat al menys el 60% de la resta de les proves avaluables.