Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

45%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir com a mínim un 5 sobre 10. 
 
Factors susceptibles de consideració a l'hora de qualificació: 
  • L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. L'alumnat que no complisca un percentatge mínim d'assistència del 85% quedà suspès en la primera convocatòria. 
  • Per a fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne o cada alumna ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada un dels sistemes d'avaluació (examen, presentació oral, projectes i seminari). 

Proves:

  1. Avaluació contínua de teoria o examen final de teoria
  2. Exercicis tècnics i projecte final
  3. Presentació en classe del projecte fotogràfic
  4. Activitat vinculada al seminari
En el cas de suspendre una de les proves de l'assignatura, es guardarà la nota de les proves aprovades per a la segona convocatòria, però en cap cas per al curs següent.