Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar el treball cooperatiu i continu dels alumnes. Així, el 50% de la nota s'obté de l'examen final individual i l'altre 50% del desenvolupament d'activitats pràctiques. Un desglossament informatiu d'activitats es recull a continuació.

Part pràctica:

Per a la superació de l'assignatura és necessari desenvolupar una investigació real completa, recollir degudament en un informe final i realitzar una defensa pública del mateix. Aquest apartat suposarà 3 punts (un 30%) de la qualificació final de l'alumne, la nota serà la mateixa per a tot el grup, i serà necessari obtenir almenys 1,5 punts per superar l'apartat. La investigació ha d'incloure, necessàriament, els següents punts:

1. Antecedents i problemàtica a estudiar,

2. Situació del sector,

3. Objectius de la investigació,

4. Recollida d'informació,

5. Determinació de la mostra,

6. Disseny i codificació del qüestionari,

7. Anàlisi de la informació,

8. Informe de resultats.

A més, al llarg del curs es resoldran una sèrie d'exercicis i problemes, que es realitzaran en grup però que es defensaran personalment pel que les valoracions d'aquest apartat seran individuals i no recuperables en posteriors convocatòries
. El valor total d'aquesta part és de 2 punts (20% de la nota total) i serà necessari realitzar, almenys, el 80% de les activitats proposades i obtenir 1 punt per poder superar-la.


Part teòrica:

D'altra banda, es realitzarà una prova teòrica individual que suposarà l'altre 50% de la nota final de l'assignatura, és a dir 5 punts. Aquesta prova es considerarà superada només si s'obté una puntuació igual o superior a 2,5 punts. Un alumne es considerarà presentat a l'assignatura, per tant li anirà convocatòria, quan es presenti a la prova teòrica.

Per superar l'assignatura, totes les parts han d'estar superades, ia més, la suma de totes les puntuacions sigui igual o superior a 5 punts.

SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: Es guardaran per a aquesta convocatòria només les parts en que hagi superat el mínim establert.

Els alumnes que no tinguen superada la part pràctica, aniran directament a la segona convocatòria ordinària, on junt amb la prova teòrica (5 punts) , deuran de superar una prova pràctica (3 punts) . 
Si l'alumne/a tingués superada la part de l'avaluació contínua (2 punts) la nota corresponent serà l'obtinguda en el transcurs de les classes pràctiques. Si no s'hagués superat l'avaluació contínua, aquesta nota no seria recuperable i l'estudiant optaria a una nota màxima de 8 punts (5 teoria i 3 de pràctica). Caldrà, com en convocatòries anteriors, aprovar les dues parts i obtenir una nota conjunta igual o superior a 5 punts per a superar l'assignatura.