Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teòric-pràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs comprèn tres hores de classe setmanals, les quals s'impartiran sense distingir entre classes teòriques i classes pràctiques. Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU les activitats avaluables es poden exigir en qualsevol d'elles.

El mètode didàctic utilitzat en l'assignatura implica una combinació de diferents tipus d'activitats, com s'explica tot seguit. Tota la informació detallada relativa a aquestes activitats s'anirà publicant a l'aula virtual de l'assignatura.
 
Activitats Lliurables. S'han preparat activitats breus perquè l'estudiant les prepari i lliuri abans d'algunes de les sessions seguint les instruccions de la professora. El propòsit d'aquestes activitats és cridar l'atenció sobre el contingut del tema i preparar alguns dels continguts que es treballaran en la sessió corresponent.
A cada sessió es comentarà l'activitat lliurable corresponent i es resoldran els possibles dubtes. Aquesta activitat donarà peu a l'explicació del tema. Per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge la professora ha preparat uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de la classe. El contingut d'aquestes transparències s'ha d'ampliar a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema.
 
Activitats a l'Aula. Així mateix, cada tema es complementa amb activitats pràctiques a realitzar a l'aula, guiades per la professora, amb el propòsit de facilitar l'aprenentatge dels continguts i les habilitats previstes.
 
Treball en equip sobre avaluació de les pràctiques de RRHH d'una organització excel·lent, que serà tutoritzat per la professora. Per a la realització del mateix, els alumnes treballaran en equips (formats per 4-5 estudiants) i actuaran com "consultors junior" amb l'objectiu d'analitzar les pràctiques de RRHH utilitzades en una organització de la seva elecció que tingui un reconeixement en l'àmbit de la GC. Cada equip elaborarà un informe sobre el treball realitzat que serà a més exposat durant l'última setmana del curs. Tota la informació relativa a aquest treball en equip està publicada a l'aula virtual.
 
Per a un adequat seguiment del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, la participació en les classes, la realització de les activitats pràctiques i l'aprofitament de les hores de tutoria per poder resoldre els problemes que puguin sorgir en el procés d'aprenentatge .