Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà sobre 10 punts, tal com es resumeix en la següent taula:

Tipus de prova

Ponderació

 

Examen escrit (preguntes curtes de desenvolupament)

4/10

 

Activitats d'avaluació continua (lliruables abans de cada sessió i activitats a l'aula)

4/10

 

Treball d'avaluació d'una organització excel.lent

2/10

 

 
S'exigeix un mínim de 5 punts sobre 10 com a nota global per superar l'assignatura, i haver obtingut una qualificació mínima del 50% en cadascun dels diferents tipus de prova. La nota de les activitats de l'avaluació contínua i del treball d'avaluació d'una organització excel·lent es guarda fins a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.
El treball d'avaluació d'una organització excel·lent no és recuperable.
Un estudiant serà qualificat com "No Presentat" només en el cas que NO s'hagi presentat a l'examen escrit previst en les dates oficials establertes per a la primera i segona convocatòria.