Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Projectes

15%

Criteris de superació

Per a superar aquesta assignatura cal aprovar cadascuna de les activitats d'avaluació (examen teòric, projecte, i pràctiques d'aula). Només si s'aconsegueixen els aprenentatges suficients en cadascuna de les tres parts per separat es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtenir la qualificació final. Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir, en aquesta qualificació final, una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10).

Es considerarà com presentat l'alumnat que es presente a l'examen escrit.

De les activitats avaluables no són recuperables les Pràctiques d'Aula.
 
Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.