Temari

Temari

1- Definició del projecte d'investigació

2- Tipus de Treball de recerca

   · Treball de revisió teòrica

   · Treball investigació /acció

   · Treball investigació dissenye quantitatiu i/o qualitatiu

   · Treball dissenye projecte d'intervenció i valoració resultats

   · Treball avaluació d'una intervenció

3- Revisió de la literatura

4- Context de la investigació

5- Definició objectius d'investigació

6- Accés a l'estudi de camp

7- Paràmetres de la investigació: variables/dimensions o categories a explorar, hipòtesis, tècniques de mostreig

8- Adequació tècniques d'Obtenció i anàlisi de dades.

9- Interpretació resultats: connexió amb els objectius del treball i hipòtesis formulades

10-Desenvolupament de discussió i integració amb la literatura existent

11-Valoració de les contribucions realitzades: implicacions pràctiques, directrius futures i limitacions a l'estudi.

12-Gestió de les referències bibliogràfiques i bases de dades utilitzades

13-Presentació i disseny de la Memòria

14-Presentació i estructuració de la Defensa del projecte d'investigació