Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

L'assignatura s'estructura entorn de la realització de tasques per a cadascun dels 8 mòduls dels quals consta, amb les quals es pretén afermar els coneixements adquirits en les lectures obligatòries de l'assignatura paral·lela Introducció a la Medicina, i preparar als alumnes per a afrontar amb confiança les assignatures de traducció especialitzada que es cursaran a continuació. El grau de dificultat, per tant, augmentarà a mesura que avance el curs de l'assignatura.

Les tasques proposades per a cadascun dels mòduls són les següents:

• Mòdul Pretraducció d'Anatomia i Fisiologia: Tasca de Pretraducció d'Anatomia i Fisiologia: Ubicació de termes en els diferents sistemes del cos humà.
L'objectiu d'aquesta tasca és que l'alumne reforce la comprensió de conceptes especialitzats mitjançant la redacció de breus explicacions sobre ells utilitzant les seues pròpies paraules, i iniciar-ho en la cerca d'equivalents terminològics en espanyol.
• Mòdul Pretraducció de Biologia Molecular: Tasca de Pretraducció de Biologia Molecular: Sigles, epònims i definicions. 
Aquesta tasca està encaminada al desenvolupament de competències traductológiques relacionades amb la cerca de significats per a sigles i epònims, així com l'ús de la sinonímia en aquests casos. Al mateix temps, es pretén realitzar una connexió lingüística amb els continguts sobre Biologia Molecular (estudiats en l'assignatura paral·lela Introducció a la Medicina), mitjançant la redacció en llengua meta d'aquests continguts, que es presentaran a l'alumne en un format audiovisual.
• Mòdul Pretraducció d'Estadística: Tasca de Pretraducció d'Estadística: Nocions sobre estadística i metodologia de la recerca. 
L'objectiu d'aquesta tasca és familiaritzar a l'alumne amb els principals conceptes estadístics del gènere article original i que aprenga a documentar-se per a traduir algunes de les expressions sobre estadística i metodologia més habituals en els articles de recerca biomèdica.
• Mòdul Pretraducció de Medicina Interna I: Tasca de Pretraduccióde Medicina Interna I: Anàlisi textual.
Amb aquesta activitat, es pretén que l'alumne es familiaritze amb els conceptes d'anàlisi textual prèvia a la traducció d'un text i amb els factors que defineixen els gèneres textuals. Per tant, s'espera que desenvolupe estratègies d'anàlisis que li permeten obtenir informació útil per a la posterior traducció.
• Mòdul Pretraducció de Medicina Interna II: Tasca de Pretraducció de Medicina Interna II: Termes, definicions i contextos d'ús. 
L'objectiu d'aquesta activitat és iniciar a l'alumne en procediments de traducció utilitzats en la difusió del coneixement especialitzat, com la paràfrasis i la desterminologització. Aquests procediments seran utilitzats en activitats posteriors centrades en la realització de traduccions heterofuncionals i transgenèriques.
• Mòdul Pretraducció de Medicina Interna III: Tasca de Pretraducció de Medicina Interna III: Ampliació i reestructuració d'un text. 
Aquesta tasca té com a finalitat que l'alumne capte la importància de prendre decisions de redacció concordes amb les necessitats i expectatives del públic lector. Per a açò, es treballarà amb gèneres utilitzats per a divulgar el coneixement especialitzat, com els fullets de salut per a pacients, que hauran de ser revisats, ampliats i reestructurats.
• Mòdul Pretraducció d'Epidemiologia i Salut Pública: Tasca de Pretraducció d'Epidemiologia i Salut Pública: Traducció transgenèrica. 
En aquesta tasca es posaran en pràctica els procediments apresos en activitats prèvies per a realitzar un resum (en espanyol) d'un article original (en anglès) però destinat al públic no especialitzat. L'alumne haurà de treballar la síntesi de textos i el canvi de registre passant d'un idioma a un altre.
• Mòdul Pretraducció de Psicopatologia: Tasca de Pretraducció de Psicopatologia: Traducció sintètica i heterofuncional. 
Seguint el treballat en tasques anteriors, en aquest cas l'alumne transformarà un gènere mèdic de caràcter especialitzat (article original) en un divulgatiu (resum per a pacients). Per a açò posarà en pràctica les estratègies de traducció heterofuncional que s'utilitzen en la difusió del coneixement especialitzat apreses en mòduls anteriors.