Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per tal de superar l’assignatura cal obtindré al menys el 50% de la nota total de l’assignatura, és a dir 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries a les quals es presente l’alumnat. A més, per tal de computar les notes acumulades en cada prova cal arribar a una nota mínima segons la següent distribució:

 

PROVA

PONDERACIÓ

NOTA MÍNIMA

NOTA MÀXIMA

 

Avaluació continua

60%

3

6

Pràctiques de classe

40%

2

4

Taller de localització

20%

1

2

Examen

40%

2

4

Projecte de localització

30%

1,5

3

Presentació oral del projecte

10%

0,5

1

NOTA GLOBAL

50%

5

10

 

Hi han altres requisits addicionals per tal de superar l’assignatura i per determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:

R01. L’avaluació de les diferents activitats i proves requereix el lliurament de la documentació adient en temps i forma segons les indicacions de cada activitat.

R02. Es computarà l’avaluació específica de l’activitat “Pràctiques de classe” quan s’haja assistir com a mínim al 80% de las sessions de classes teòriques i pràctiques i s’hagen dut a terme les activitats proposades.

R03. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establerta en la taula anterior.

R04. A la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques no superades a la primera convocatòria.

R05. Es considerarà com a no presentat a l’assignatura a qui no lliure el projecte de localització de l’assignatura.