Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. El concepte jurídic de videojoc
1.1. Concepte jurídic i elements dels videojocs
1.1.1. Introducció. La regulació jurídico-administrativa del joc. La protecció jurídica dels jocs
tradicionals; el dret de la competència;
1.1.2. La protecció jurídica dels programes d'ordinador i de les obres audiovisuals. El dret de
la propietat intel·lectual;
1.1.3. La protecció jurídica d'altres elements dels videojocs. El dret de la propietat
industrial;
1.2. Drets fonamentals i videojocs
1.2.1. Llibertat d'expressió i dret a la lliure empresa versus dret d'igualtat: els continguts
sexistes i/o violents dels videojocs;
1.2.2. Dret de propietat versus llibertat d'expressió i dret a la intimitat;
1.2.3. Dones i escletxa digital: cap a un nou dret fonamental d'accés a la societat de la
informació.

Tema 2. La propietat intel·lectual dels videojocs (I)
2.1. Introducció.
2.2. El subjecte de la propietat intel·lectual: la persona autora. Classes d'autoria. Altres titulars de drets de propietat intel·lectual.
2.3. Contingut de la propietat intel·lectual
2.3.1. Els drets morals;
2.3.2. Els drets d'explotació econòmica: modalitats, límits, durada, transmissió;
2.3.3. El moviment open source o de «software lliure»

Tema 3. La propietat intel·lectual dels videojocs (II)
3.1. Introducció.
3.2. La propietat intel·lectual del programari.
3.3. La propietat intel·lectual de les obres audiovisuals.
3.4. La protecció jurídica de la propietat intel·lectual
3.4.1. El Registre de la propietat intel·lectual
3.4.2. Les llicències de propietat intel·lectual
3.4.3. Altres vies de protecció jurídica

Tema 4. La propietat industrial en la protecció jurídica dels videojocs
4.1. Introducció
4.2. Es aplicable el sistema de patents als videojocs?
4.3. La marca i altres signes distintius dels videojocs
4.4. El disseny industrial i els videojocs

Tema 5. El joc en línia. La contractació electrònica.
5.1. Introducció
5.2. La Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; normativa de desenrotllament.
5.3. La regulació jurídica de la contractació electrònica.